Mitrofanovite

IMA No. 2017-112
Mitrofanovite
Pt3Te4
East Chuarvy, Fedorovo-Pana intrusion, Kola Peninsula, Russia (67°24’30”N, 36°03’00”E)
Viktor V. Subbotin, Anna Vymazalová*, František Laufek, Yevgeny E. Savchenko, Chris J.
Stanley, Dmitriy A. Gabov and Jakub Plášil.