Manaevite-(Ce)

IMA No. 2018-046
Manaevite-(Ce)
Ca11(Ce,H2O,Ca)8Mg(Al,Fe)4(Mg,Ti,Fe3+)8[Si2O7]4[(SiO4)8(H4O4)2](OH)9
Kovdor massif, Kola Peninsula, Russia
Mikhail M. Moiseev, Taras L. Panikorovskii*, Sergey M. Aksenov, Anton S. Mazur, Julia
A. Mikhailova, Victor N. Yakovenchuk, Ayya V. Bazai, Gregory Y. Ivanyuk, Atali A.
Agakhanov, Vladimir V. Shilovskikh, Igor V. Pekov, Anatoly V. Kasatkin, Vyacheslav S.
Rusakov, Vasiliy O. Yapaskurt, Vladimir Y. Karpenko and Sergey V. Krivovichev.

Наименование минерала на русском языке Manaevite-(Ce)