Nikmelnikovite

IMA No. 2018-043
Nikmelnikovite
Ca12Fe2+Fe3+3Al3(SiO4)6(OH)20
Kovdor massif, Kola peninsula, Murmansk Region, Russia
Sergey V. Krivovichev*, Victor N. Yakovenchuk, Taras L. Panikorovskii, Eugeny E.
Savchenko, Yakov A. Pakhomovsky, Julia A. Mikhailova, Ekaterina A. Selivanova,
Galijabanu I. Kadyrova and Gregory Y. Ivanyuk.

Наименование минерала на русском языке Nikmelnikovite