Batagayt

(IMA 2017-002): CaZn2(Zn,Cu)6(PO4)4[PO3(OH)]3·12H2O / Victor N. Yakovenchuk, Yakov A. Pakhomovsky, Nataliya Konoplyova, Taras L. Panikorovskii, Ayya V. Bazai, Julia A. Mikhailova, Vladimir N. Bocharov, Sergey V. Krivovichev, Gregory Y. Ivanyuk